Tarkkoja siirtoja

Ajatuksia tekstien äärellä - Kollaasi 1
Kieli on meidän tapamme olla maailmassa
Teksti järjestää kielen uudelleen
Teksti on metodologinen kenttä
Teksti on produktiivista
Sillä sanat ovat keino olla tässä maailmassa

Sanoilla leikkivä ihminen tutkii sitä miten tajunta toimii
Kokonaan toinen asia on aktuaalinen kielellistäminen
kirjoittamistapahtuma
Silläkin on horisonttinsa
ehtonsa
Tietyssä vaiheessa
sanat johtavat päätelmään
että puhuminen on mahdotonta

Minä on monin tavoin jakautunut
Se – subjektina – syntyy jakautumalla
Subjekti on pluraali
Kirjoittamisen aporia on siinä että se samalla
horjuttaa myös minää
Minuus ei ole valmis
eikä lopullinen
eikä sitä ole olemassa
ilman suhdetta
toiseen

Keskustelu on vuoropuhelua
Hyvät vastaukset
eivät ole myöntäviä
eivätkä kieltäviä
Varaukselliset vastaukset
herättävät
lisäkysymyksiä

On erotettava toisistaan
ulkoisten tapahtumien aika
ja subjektiivisen tietoisuuden sisäinen aika
Nykyiset tapahtumat ovat aina vain variaatiota
siitä mikä tapahtui eilen
Eilinen kaikuu nykyisyydessä
ja huominen enteilee ensi vuoden tapahtumia
Muisti: tila, jossa jokin asia tapahtuu toisen kerran

Muisti huoneena ruumiina kallona
kallona joka sulkee sisäänsä huoneen jossa ruumis istuu
Ylistys ruumiin rajojen ylittämiselle:
vertauskuva ihmisen sisäisestä maailmasta
jokaista yksityiskohtaa myöten
Ruumis mielen sisällä
aivan kuin kiertelisimme sillä
paikasta toiseen ja
askelten kaiku siirtyessämme
paikasta toiseen

Kaikki tekstit ovat menneitten lainausten uusia kuteita

Elämme puheen ajassa
Kiinnittyminen muistoon vailla huomista
Muisti paikkana rakennuksena peräkkäisinä pylväikköinä
ja karniiseina
ja portiikkeina

Puolustamisen ja sortumisen
naurun ja kyynelten
auringon ja melankolian
vaihtelu

Varjo jää siitä minkä valo on kiertänyt
Niin kauan kuin valoa on
varjo on valon jälki

Viite ja lähteet
1 Kollaasi on koottu seuraavista teksteistä otetuista katkelmista:
Auster, Paul (2005/1982) Yksinäisyyden äärellä. Suomentanut Erkki Jukarainen. Helsinki: Tammi.
Barthes, Roland (1993/1973) ”Tekstin teoria.” Teoksessa Tekijän kuolema, tekstin syntymä, s. 169–190. Suomennoksen toimittanut Lea Rojola. Suomentaneet Lea Rojola ja Pirjo Thorel. Tampere: Vastapaino.
Kristeva, Julia (1998/1987) Musta aurinko. Masennus ja melankolia. Suomentaneet Mika Siimes ja Pia Sivenius. Helsinki: Nemo.
Vainikkala, Erkki (1998) ”Minä, lukijani, kaltaiseni! Ajatuksia kerronnasta, autobiografiasta ja Likasta.” Teoksessa Katarina Eskola (toim.), Elämysten jäljillä. Taide ja kirjallisuus suomalaisten omaelämäkerroissa, s. 437–467. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.