Tieteellisen posterin perusperiaatteita

Posteri toimii johdantona tai oikeammin A4-esittelynä tutkimusaiheeseen, jota sinä tutkijana täydennät ja syvennät kiinnostuneille. Hyvin tehty posteri toimii myöskin huomiota herättävänä "käyntikorttina" , joka ohjaa kiinnostuneet luoksesi myös tapahtuman jälkeen. Tästä syystä sinun on tarpeellista osallistua tapahtumaan henkilökohtaisesti vaikka olisitkin vain posterilla mukana. Posterin läheisyydessä tai osoitetulla paikalla tulisi aina olla yhteystietosi ja edustamasi instituution yhteystiedot.

Tarkoituksena on tutustuttaa ihmiset heille uuteen asiaan ja sitä kautta jakaa tietoa suurillekin väkimäärille. Posterin avulla tavoitetaan usein enemmän ihmisiä ja pidemmällä ajanjaksolla, kuin esimerkiksi pelkällä esitelmällä. Tieteelliseksi posterin tekee ennenkaikkea sen sisältö ja sen käsittelytapa. Joillakin tiedekunnilla on omat vakiintuneet käytäntönsä postereiden esitystavassa. Määrällisesti eniten ja pisimpään tieteellisiä postereita on tuotettu luonnontieteiden parissa, muut tieteenalat ovat pikkuhiljaa ottaneet ne omakseen, lähinnä 1990-luvun puolivälistä alkaen. Tieteellisten postereiden alku on ollut opetustauluissa, joita on ollut käytössä jo toista sataa vuotta.

Posterissa viesti muutetaan kuvan ja sanan liitoksi. Visualisointi ja tuotteen ulkoasu on osa sitä sanomaa, jonka välitätte. Kokonaisuus siis on graafista suunnittelua, joka tarkoittaa sitä ulkoasua, johon sanoma painamista varten puetaan. Samalla se täyttää ne vaatimukset, jotka itse aihe, vastaanottaja ja käytettävissä olevat varat sille asettavat. Ulkomuodosta pyritään tekemään sellainen, että se houkuttelee lukemaan, herättää mielenkiinnon ja on esteettisesti puhutteleva. Usein hyödynnetään sanomalle luonteenomaisia erityispiirteitä ja omaperäisyyttä.

Tutkittua tietoa postereista

Postereita luetaan yleensä noin 1,5 metrin päästä kun kyse on vähintään A3-kokoisesta työstä. Huomioi etäisyys posterin koossa sekä kuvien ja tekstin jäsentelyssä ja asettelussa. Posteriin tutustumiseen käytetään aikaa vain muutama minuutti: päätös, luetaanko posteri, tehdään ulkoasun perusteella noin 11 sekunnissa. Päätös posteriin tutustumisesta tehdään sen visuaalisen ulkoasun kiinnostavuuden sekä ingressitekstin perusteella. Posterin jäsentelyssä on syytä käyttää tyhjää tilaa: tieto menee parhaiten perille kun jokaisen kappaleen väliin jää tyhjää; näin lukija joutuu keskeyttämään lukemisen ja samalla ehtii pohtimaan juuri lukemaansa.

Posterin esittelyssä huomioitavia asioita

Ota järjestäjään yhteyttä ja pyydä tarkemmat tekniset tiedot tilaisuuteen tehtävistä postereista: koko, materiaali, värit, esittelytila, kiinnitys, valaistus jne. Milloin postereiden tulisi olla ripustettavina? Tee samassa yhteydessä itsellesi aikataulu.

Huomioi aikataulussa painatus: samalla kun tiedustelet kustannuksia, kysy myös painon toimitusajat. Jos haluat erikoiskäsittelyjä työlle kuten laminointia, selvitä ketkä niitä tekevät haluamallesi koolle. Tee hintavertailut ja ota kirjalliset tarjoukset.

Mieti onko keskeneräistä tutkimusta hyvä esitellä vai onko syytä pitäytyä jo julkaistussa aiheessa. Keskeneräisessä aiheessa on riskinsä. Jos käytät sellaista, mieti mitä on syytä kertoa tutkimuksen nykytilanteen varjossa.

Hanki ajoissa oheismateriaalit: esitteet ja käyntikortit. Muista ottaa ne myöskin mukaan. Varaudu myös pahimpaan ja ota mukaasi myös kiinnittämisen apuvälineitä; siimaa , sakset, teippiä, vasara ja nauloja... Tee A4-kokoisia printtejä työstäsi, jotta voit jakaa niitä samalla kun esittelet työtäsi kiinnostuneille. Ota mukaan kopio tiedostosta varmuuden vuoksi.

Jos et itse pääse paikalle, varmista soittamalla, että pakettisi on päässyt perille ja se on varmasti laitettu esille. Laita mukaan myös oheismateriaalia jakoa varten. Jos menet itse paikalle, muista että olet siellä ihmisiä varten. Esittele työtäsi ja ole tavoitettavissa lisätietoja varten, ihmiset haluavat keskustella kanssasi aiheesta ja samalla saatat itsekin saada lisätietoja.

Huomioi myös kuljetustekniset ratkaisut ennen toteutusta: joskus on helpointa kuljettaa työ useina pieninä osina. Tämä vaikuttaa olennaisesti tulostamiseen ja myös suunnitteluun. Jos järjestäjät toivoneet tietynlaista materiaalia esimerkiksi työn pohjaksi, mieti sen toteutus- ja kiinnitysmahdollisuuksia.

Suunnittelutehtävän hahmottaminen ja tavotteiden asettaminen

Tieteellisen posterin sisällön jako

Otsikko

Mielenkiintoinen ja tarpeeksi suuri otsikko. Otsikon alapuolelle sijoitetaan myös oma nimi ja edustettava instituutio tai yritys. Otsikkokenttään sijoitetaan myös mahdolliset logot.

Johdanto

Tiivistelmä tai lyhyt yhteenveto, johdatus aiheeseen, katsaus esiteltävään asiaan. Sisältää vähintäänkin keskeiset perustiedot tulevasta asiasta. Ingressin perusteella ihmiset päättävät jatkavatko lukemista. Ingressi voi olla johdantokappaleena tai molemmat voivat olla erillisinä osina työssä. Vaihtoehtona voi olla esimerkiksi tunnelmakuvaus, runo, historiallinen , filosofinen tms. lainaus tai yleensäkin kaunokirjallis-henkinen lähestyminen aiheeseen johdanto-osiossa.

(Tutkimus) metodien ja / tai materiaalien esittely

Varsinaisesti ensimmäinen leipätekstikappale. Kuvailevat kappaleet 1-2. Aiemmat tutkimukset; teoriat, joihin nojaudutaan; tutkimustarpeet, hypoteesit; tutkimusasetelma jne. (tai esimerkiksi projektin "projektisuunnitelma"- vaihe)

Tulokset ja niiden esittely

Esitetään mitä tehtiin ja millaisiin lopputuloksiin päädyttiin: määrälliset ja laadulliset seikat, olosuhteet jne. Esitetään tulosta tukevaa aineistoa ja löydettyjä uusia tuloksia. Verrataan aiempaan tutkimukseen tai viitataan tutkimusmetodeja tukevaan teoreetikkoon jne. Laajin ja ehkä "virallisin" osio, sillä juuri tässä osassa näkyy sinun työsi! Eli tähän kaikki ne keskeiset asiat jotka sait tutkimuksestasi irti.

Päätelmät ja yhteenveto tuloksista

Napakka ja tehokas. Analyysia ja pohdintaa tarkemmin; ne todelliset tieteelliset saavutukset. Pohdi tutkimuksesi merkittävyyttä, ajankohtaisuutta, harvinaislaatuisuutta jne. tiedemaailman tai muun näkökulmasta. Loppulauseina tutkimuksen ydin tiivistettynä ja dramaattisena. Jää viimeisenä ihmisille mieleen.

Yhteystietosi

Viimeisin, muttei vähäisin: laita yhteystietosi alalaitaan kokonaisuudessaan, sillä olet myös posterin toteuttaja.

Muutama vinkki ulkolaisiin osoitteisiin tieteellisten postereiden teosta ja rakenteesta

Kuinka posterin tekeminen etenee käytännössä

Ohjelman valinta

Mieti sopivin käytössäsi oleva ohjelma, jolla voit toteuttaa posterin vaivattomimmin ja jossa on mahdollisuus yhdistää tekstiin värejä, kuvia jne. Jos aikaa ei ole kovinkaan paljon työn toteuttamiseen, ota käyttöösi ohjelma, jonka perustoiminnot hallitset. Kiinnitä huomiota myöskin kuva-asiaan jo tässä vaiheessa. Tilaa viralliset logot, joita tarvitset työllesi, sähköisessä muodossa; muista myöskin varmistaa että ne ovat tulostuskelpoisia tarkkudeltaan. Ennakoi kuvien käyttöä; jos mahdollista käytä kuvia, jotka ovat omiasi. Näin myös tekijänoikeudet ovat sinulla. Jos käytät muista lähteistä otettuja kuvia selvitä tekijänoikeudelliset kysymykset. Valmistaudu myös siihen, että joudut mahdollisesti tekemään kuvankäsittelyä. Ota huomioon se aikataulussasi.

Järjestäjän ohjeet

Ota huomioon järjestäjän antamat ohjeet posterin tekoon; niiden tarkoituksena on saada aikaan yhtenäinen näytteilleasettelu sekä helpottaa ripustuksessa.

Suunnittelu

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty: käytä riittävästi aikaa materiaalin koostamiseen ja työn suunnitteluun. Kokoa aineisto: tee käsikirjoitus ja mieti visuaalisia ideoita: sommittelua, värejä, kuvitusta. Millainen "henki" työhösi tulee? Tutki myöskin muiden tekemiä postereita alaltasi sekä käsittele omia mielikuviasi esitettävästä aiheesta. Voit hakea ideoita myöskin kaikesta ympäröivästä visuaalisesta maailmasta. Tee sommitteluharjoituksia ja värikokeiluja.

Tekstin työstäminen

Aloita tekstin työstäminen jo nyt: kirjoita ensin kaikki mitä sinulla on asiasta sanottavaa, sen jälkeen kirjoita se niin monta kertaa uudelleen, että jäljellä on vain olennainen. Tarkoituksenahan on tiivistelmän luominen aiheesta. Pyydä myös joku ulkopuolinen lukemaan tekstisi, jotta saat selville oletko tiivistänyt asian jo liian abstraktiksi tai saisiko siitä vielä jotakin pois. Teksti kannattaa olla valmiina ennen varsinaisen kokoonpanon aloittamista.

Aloita pohjasta

Aloita työn pohjasta: Kun aloitat posterin teon, jos on mahdollista valitse heti haluttu koko työn pohjaksi.

Värien ja fonttien valinta

Valitse värit ja fontit. Posterin teossa kannattaa muistaa tietty kolmijakoisuus: Valitse maksimissaan kolme pääväriä ja kolme fonttilajia. Useampi valinta tekee sekavan kokonaisuuden. Valitse väreistä yksi "kuningattareksi", joka hallitsee yleisilmettä. Otsikolle kannattaa valita huomiotaherättävä fonttityyppi kun taas leipäteksti tulee olla selkeää ja luettavaa. Liian monien värien ja fonttien käyttö teke sekavan ja levottoman ulkoasun työlle. Muista, että otsikot voivat olla räväköitä, kirjasimet isoja ja selkeitä, värien merkitys tulisi miettiä ja sanaston olla kohderyhmälle sopivaa. Tekijöiden yhteystiedot voivat olla esimerkiksi mukaan jaettavassa muodossa.

Värien käyttö

Värien käyttö painotuotteessa ei ole ainoastaan esteettinen, vaan sen tarkoituksena on edesauttaa viestin perille menemistä. Värejä voi käyttää jäsentelemään, järjestämään, korostamaan ja osoittamaan erilaisia asioita. Niiden avulla voidaan helpottaa lukijalle erilaisten tekstihierarkioiden löytämistä, väripohjalla osoittaa tietolaatikoita jne. Värit saattavat toimia tunnusväreinä (edustettavan firman tai instituution käyttämät värit esim. logoissaan) ja yhtenä sitovana tekijänä. Värit antavat lisäarvoa, mutta niiden käytössä on otettava huomioon niiden aiheuttamat emotionaaliset kokemukset ja niihin liittyneet määreet eri kulttuureissa, sekä digitaalinen värien toisto eli ota huomioon näytön värientoistovirheet verrattuna painettuun lopputulokseen. Näyttö toimii RGB-järjestelmällä, painotalot CMYK-järjestelmällä. Painotaloista saatavina värikarttoja, jolla voi kalibroida näytön vastaaman mahdollisimman paljon lopputulosta.

Gridi apuna taitossa

Käytä apuna gridijärjestelmää, jotta saat osat samoille kohdille; gridit löytyvät useimmista ohjelmista. Graafiset elementit on mahdollista luoda työhön suoraan grafiikkaohjelmissa, mutta jos käytät esimerkiksi tekstin käsittelyyn tehtyä ohjelmaa, käytä graafisten elementtien tekoon piirrosohjelmia ja lisää ne sitten työhösi. Illustratoria ja Corelia käytettäessä ei kannata väheksyä layereiden antamaa vapautta ja oma layer kannattaa luoda mahdollisimman monelle eri elementille. Muista taustaväreissä ja -kuvissa tekstin näkyvyys pohjalla. Pohjavärityksen tulisikin olla suhteellisen kevyt ja sellainen joka ei vie huomiota pois itse asiasta. Vektorigrafiikan ohjelmilla on aina mahdollisuus suurentaa ja pienentää työtä tarkkuuden siitä kärsimättä. Jos työssäsi on kuitenkin kuvia, jotka pohjautuvat rastereihin (JPG, GIF, BTM) täytyy ottaa huomioon jo varhaisessa vaiheessa suurentamisen mahdollisuus. Nämä rasterikuvat nimittäin kärsivät suurennettaessa tarkkuden heikkenemisestä. Tee siis kuvatiedostoista isoja (tarkkoja), jos työtä tullaan suurentamaan sen alkuperäisestä koosta.

Tekstien teko

Tee tekstit (tai siirrä ne tekstinkäsittelyohjelmasta) suunnittelemasi pohjan päälle; kokeile erilaisia fontteja esimerkiksi sanoilla: LAVERTELU, VALTAKUNTA, SILTASAARI ja katso kuinka hyvin kirjaimet erottuvat toisistaan eli kuinka luettavaa teksti on. Huomioi se että kauempaa luettaessa tekstin tulee olla erittäin selkeää. Kokeile myös fonttia eri kokoisena. Typografian valintaan vaikuttaa myös tekstin määrä ja koko sekä painotuotteen oma koko.

Mikäli painotuotteessa on paljon luettavaa, on selkeyteen ja luettavuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota. Luettavuudesta voidaan tinkiä niissä tapauksissa jolloin logo tai otsikko ottaa kuvan tehtävän. Tarkista myös se kääntääkö ohjelma ne oikeaan muotoon, esim PDF-tallennus ei lue kaikkia fonttilajeja, jolloin tulostus ei onnistu. Yleensä yhden kirjainperheen eri leikkauksia käyttämällä saadaan riittävää vaihtelua julkaisun tekstiin; kursiivit, lihavoinnit, kapiteelit jne. Jos käytetään värillistä tekstiä värillisellä pohjalla on syytä kokeilla värin toimivuutta helpolla kotikonstilla: tulostaa sivun harmaan sävyillä. Jos teksti erottuu harmaasta pohjasta se tulee erottumaan todennäköisesti myös värillisestä.Tekstin erottumisessa tärkeämpää on värien tummuuden (valöörin) erot kuin värisävyjen (kulöörin) erot.

Muista suhteuttaa työn koko ja kirjainten koko toisiinsa sekä oletettavaan lukuetäisyyteen. Muista tehdä myös kuvatekstit sekä mahdolliset lähdetiedot kuten kuvien tiedot ja omat tietosi työhön.

Kuvien valinta

Kuvan tulee sopia mahdollisimman hyvin tarkoitukseensa; rajaus ja kuvan sisäinen sommittelu vaikuttavat kokonaisilmeeseen ja varsinkin kuvan sisäinen liikesuunta on hallitseva tekijä. Kuvat voivat olla informatiivisia tai huomiota herättäviä. Sanat ja kuvat vaikuttavat toisiinsa. Jos samalla sivulla on useampia kuvia, on otettava huomioon, mikä niiden suhde on keskenään sekä tekstiin? Myös kuvien väreillä on suuri merkitys kokonaisuuteen: se saattaa olla yhdistävä, erottava tai huomiota lisäävä tekijä.

Kuvaa valittaessa tulee parhaan mahdollisen sisällön lisäksi valita laadullisesti/teknisesti hyvä kuva. Kuvien käsittelyllä saadaan joitakin vikoja korjattua, mutta ylivalottuneisuutta tai epätarkkuutta ei. Mustavalkokuvissa tulee ottaa huomioon, että sävyjä on tarpeeksi sekä vaaleassa että tummassa päässä.Kun skannaat kuvia niin huomioi riittävä tarkkuus, jotta kuvan tarkkuus olisi painettaessa hyvä. Web-kuvat ovat painotuotteissa käyttökelvottomia heikon tarkkuuden vuoksi.

Ennen kuin otat kuvat käyttöön muista hoitaa tekijänoikeusasiat kuntoon jos kuvat eivät ole omiasi. Jos olet itse tehnyt käyttämäsi kuvat tai kuvannut ne itse digi-tai tavallisella kameralla, olet itse tekijänoikeuksien omistaja. Tekijänoikeuksilla on merkitystä aina kun työ on julkisesti esillä.

Syitä käyttää kuvaa

Kuvien käsittely

Digitaaliseen muotoon kuvat saadaan usein skannaamalla tai ne ovat jo mahdollisesti digitaalisessa muodossa (digikamerat, aiemmat tallennustyöt). Kuvien skannauksessa kannattaa huomiota kiinnittää asetuksiin ennen skannausta: jo skannausvaiheessa tulee ottaa huomioon kuvan tarkkuuteen vaikuttavat tekijät eli dpi/ ppi numeeriset arvot (vähintään se 300 dpi:a) sekä väri- ja käsittelyvaihtoehdot; väri- tai mustavalkokuvien kohdalla molemmilla on usein omat asetteensa. Kuvan skannaustarkkuus vaikuttaa suoraan tiedoston kokoon, joten mitä tarkempi kuva, sen suurempi tiedosto koko sekä aktuaalinen ruudulla näkyvä koko on. Helpoin tapa käsitellä itse kuvaa ja sen värejä sekä kokoa ja rajata kuvia on käyttää kuvien käsittelyohjelmia, kuten esim. Photoshop, jossa pystytään itse kuville tekemään halutut muutostyöt helposti.

Tallennus

Tallennuksessa on otettava huomioon, käsitelläänkö luotua dokumenttia tai työtä muissa ohjelmissa. Yhteensopivuuden vuoksi on järkevää käyttää niitä tallennusmuotoja, jotka suurin osa ohjelmista avaa. BMP eli bitmap on standardiformaatti rasterikuville. PCX on bitmap-formaatti joka tukee värejä aina 24 erilaiseen väriin saakka. GIF, JPEG, PNG ovat yleisesti käytettyjä kuvatiedostomuotoja www-sivujen rasterikuvissa. Vektorigrafiikan tallenusmuotoja ovat mm. AI, CDR, EPS, SVG. Painotalojen kanssa operoidessa käytetään tallennusmuotona joko TIFF tai PDF muotoja. Varmista aina painotalolta ensin heidän käyttämänsä materiaalin käsittelymuoto. Muista varmuuskopiot työstäsi.

Tulostustarkkuuksista

Postereissa minimi 300dpi:tä, korkealaatuisissa julkaisuissa jopa 1000 dpi:tä. Dpi, tulostustiheys, on lyhenne sanoista "dots per inch". Jos tulostusta ei tehdä kirjapainossa, niin muista tarkastaa paperin asettelu työssä. Jos työ on liian suuri printterille, niin jaa se useampaan tulostusosaan ja kokoa se itse. Tulostuksessa ilmeneviä ongelmia voidaan yrittää korjata mm. tarkistamalla ajurit ja printteriasetukset, tallentamalla tiedosto uudelle dokumentille, tarkistamalla tallennusmuoto ja mahdollisesti tallentamalla se toisessa muodossa.